مدیر كل ثبت احوال استان همدان در گفت و گو با خبرنگار برنا در همدان، اظهار داشت: در این گنجینه اسناد سجلی مشاهیر و سرداران شهید استان همدان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

عبدالله مقصودی فر افزود: در این گنجینه، سند سجلی سرداران شهید و مشاهیر استان همدان و همچنین سیر تحول شناسنامه‌ها در سازمان ثبت احوال كشور از ابتدای تأسیس تا كنون در معرض عموم قرار دارد.

وی با تشریح برنامه‌های ثبت احوال گفت: ثبت به موقع وقایع حیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی كشور، به روزرسانی آمار نیروی انسانی بالای 15 سال و زیر 15سال، تعویض شناسنامه‌های نمونه قدیم و صدور كارت شناسایی ملی برای افراد بالای 15 سال از فعالیت این اداره كل است.

وی اظهار داشت: در سال 1389 اهداف و راهبردهای اجرایی جدیدی در دستور كار این اداره قرار گرفت كه در قالب چشم اندازی با هدف ایجاد ثبت احوالی نوین در افق 1404 طراحی شده است كه باید كارآمد، اثر بخش، خلاق و نوآور، تحول گرا، نظام مند و نتیجه گرا باشد.

ثبت احوال همدان در نهم مهرماه 1304 با تنظیم اولین سند به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه وقت فعالیت خود را آغاز كرد.

سوم تا نهم دی ماه هفته ثبت احوال نامگذاری شده است.