به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، رییس اداره خدمات مهندسی شركت آبفای استان یزد گفت: با بهره برداری از مسكن مهر شهر یزد حدود 30 هزار نفر جمعیت تحت پوشش خدمات شبكه آبرسانی آن قرار خواهند گرفت.

محمدرضا مجاهدفر افزود: برای اجرای شبكه های آبرسانی جدید در مناطق مسكن مهر شهر یزد اعتبار و اعطای مجوزها از عمده ترین نیازها برای تسریع در عملیات این پروژه ها است.

رییس اداره خدمات مهندسی شركت آبفای استان یزد گفت: آبرسانی به مسكن مهر در شهر یزد نیاز به تقویت شبكه دارد تا در آینده ساكنان این مناطق مسكونی دچار كم آبی و افت فشار نشود.

وی ادامه داد: در شهر یزد افزون بر 20 كیلومتر لوله گذاری شبكه داخلی مسكن مهر و 37 كیلومتر تقویت شبكه آبرسانی با برآورد اعتباری افزون بر 170 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

رییس اداره خدمات مهندسی شركت آبفای استان یزد اظهار داشت: از سال 1388 تا كنون بیش از 5500 متر لوله گذاری داخلی مسكن مهر شهر یزد در مناطق مسكن سازان، مسكن ابرندآباد شاهدیه، ظرنجی های مقیم یزد، و هفت ابجد به پیشرفت فیزیكی 100 درصد رسیده است.

محمدرضا مجاهدفر خاطرنشان كرد: در سالجاری 3 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار برای اجرای پروژه مسكن مهر این شهر تخصیص یافته كه تا كنون مبالغی از آن جذب شده و توسط شركت آب و فاضلاب در حال اجرا است.