به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، حسین کربلایی در جلسه شورای تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: این پروژه های تحقیقاتی پیشنهادی محققان در زمینه معرفی ارقام برتر گندم ، بررسی مقایسه عملکرد ارقام پر محصول جو و دیگر محصولات همچون بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های میزبانی کرم ساقه خوار اروپایی ذرت با جدیت در مناطق مستعد استان پیگیری خواهد شد.

وی تحقیق و پژوهش را یکی از مولفه های اساسی توسعه کشاورزی دانست و گفت: شرط پیشرفت کشور در گرو گسترش دامنه تحقیق و پژوهش است.

وی افزود: فعالیت های تحقیقاتی زمانی باعث توسعه و رفع چالش ها و نیازهای موجود جامعه می شود که نتایج آن باعث تولید ثروت و بهبود وضعیت معیشتی کشاورز شود.

کربلایی اظهار کرد: تولید ارقام و واگذاری آن به بخش خصوصی یکی از اقدامات اساسی تجاری سازی تحقیقات است و در شرایطی که کشورمان وارد مرحله بحران آب شده تحقیقات باید بیشتر در زمینه مدیریت بحران آب متمرکز شود.

وی گفت: این امر تنها از طریق گسترش سیستم های نوین آبیاری محقق نخواهد شد بلکه

در کنار آن اقداماتی مانند استفاده از ارقام زودرس ، تغییر الگوی کشت ، استفاده از بذور متحمل به خشکی و شوری ، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، کشت ارقام با راندمان مصرف آب بالاتر و سوق دادن کشت های بهاره به پاییزه باید مورد توجه قرار بگیرد.