بوش پسر از همان دوران اولیه زمامداری خود طرح خاورمیانه جدید را مطرح کرد. در آن زمان هیچ کس فکر نمی کرد که خاورمیانه جدید با آتش و خون شکل می گیرد و شدت این آتش و خون چنان خواهد شد که از خاورمیانه میلیون ها نفر دست به مهاجرت می زنند و صدها هزار نفر در آتش و خون جان خود را از دست خواهند داد.

استعمار نو این بار تنش های خود را در رسانه ها با هم انجام دادند و جنگ های خود را با جان، مال مردمان مسلمان خاورمیانه و همچنین در محدوده جغرافیایی خاورمیانه انجام می دهند.

مسلمانان خاورمیانه مکتب عظیم قرآن را رها کرده اند عده ای به آغوش سرمایه داری و کاپیتالیزم آمریکا قل می خورند و عده ای دیگر در آغوش مکاتب شبه کمونیست جا خشک کرده اند.

البته نوشتن این مسائل دردی را درمان نخواهد کرد ولی باید نوشته شود. در خاورمیانه جدید جنگ ها و خونریزی های بزرگی اتفاق افتاد، داعش به صغیر و کبیر رحم نکرد و با ایدئولوژی خلافت اسلامی با سه رویکرد خلافت مبتنی بر شورا، عدالت اجتماعی و برپایی حکومت اسلامی را مطرح کرد و مدعی است که در عراق و شام یعنی در زمین هایی که در اختیار دارد این سه شاخص را اجرایی می کند درحالیکه هر روز شاهد جنایت های این قوم هستیم.

از لیبی تا سوریه از عراق تا یمن مسلمانان به جان هم افتاده اند و سرمایه های انسانی و اقتصادی و نفت و گاز از بین می رود تا اربابان سرمایه دار و فرامنطقه ای به نیت های خود برسند.

اربابان کاپیتالیزم با عبور از آتش و خون و تحمیل هزینه گزاف بر کشورهای خاورمیانه، که خاورمیانه دهه ها باید هزینه این آتش و خون را بپردازد طرح خود را در نشریات معروف بین المللی ارائه می کنند. در این طرح اربابان سرمایه دار در صدد هستند که 5 کشور عربی درگیر جنگ و خون را به 14 کشور تقسیم کنند تا هر گونه قدرت و سرمایه در خاورمیانه تجمیع نشود.

حال سوال این است که اربابان سرمایه دار توان آن را داشتند که این کشورها را با رفراندم تقسیم کنند چرا به آتش و خون تن دادند؟ در پاسخ باید گفت که برخورد تمدن ها را سرمایه داران جهانی به خاورمیانه رهنمون کردند در حالیکه در خاورمیانه اکثریت مسلمان غیر مهاجر را داریم. برخورد تمدن ها در بین مهاجران آمریکایی و اروپایی با مذاهب مختلف انجام خواهد شد. که در این مجال از این مسئله عبور می کنم.

حال که در خاورمیانه جنگ ها اتفاق افتاد کینه ها شکل گرفت اربابان سرمایه دار در فکر تاسیس دولت ها و کشورهای جدید هستند تا این کشورهای ضعیف شکل گیرد و خودشان را پیدا کنند یک قرن گذشته و هر زمان لازم باشد اربابان دوباره بر آتش زیر خاکستر بدمند تا دوباره خاورمیانه مشغول آتش و خون شود.

کشورهای غربی و آمریکا مدت هاست که در خاورمیانه جلوس کرده اند و به تازگی برخی کشورهای دیگر هم به خاطر اینکه از تقسیم عنائم خاورمیانه بی نصیب نمانند با خدم و حشم متوجه خاورمیانه شده اند تا پس از تشدید آتش و خون بر میز مذاکره بنشینند تا از این سرمایه مفت و باد آورده بی نصیب نباشند.

در این میان برخی کشورها از جمله ترکیه و عربستان از آب گل آلود ماهی گرفتند ولی باید بدانند در مرحله دوم خاورمیانه جدید نوبت آنهاست. در این فضای آتش و خون صهیونیست ها بر ساخت و ساز شهرک های خود اضافه می کنند و اربابان سرمایه دار در برخی از موارد به دادن یک تذکر بسنده می کنند تا مبادا این فرزند ناخلف ناراحت شود. مسلمانان چنان بر طبل کینه و جنگ می کوبند که همه چیز را از یاد برده اند. حتی صهیونیست ها را که قبله اول مسلمانان را اشغال کرده اند و هر روز بر وسعت سرزمین هایشان می افزایند.

در هر روی خاورمیانه جدید با متولد شدن کشورهای جدید با هویت نوین در حال شکل گیری است . یکی از مزایای این تولد این است که با کشورهای ضعیف مواجه خواهیم شد و این ضعف باعث می شود دوباره به فکر خلافت اسلامی و لشکر کشی نیفتند.

در مقابل اتحادیه عرب، اتحادیه عرب جدید ولی در تضاد با اتحادیه عرب شکل خواهد گرفت. نخبگان و سرمایه داران کشورهای عربی دست به مهاجرت زدند حالا از طرف اربابان سرمایه دار رهبران جدید برای کشورهای جدید انتخاب خواهد شد. اگر دموکراسی نوین با شکل گیری کشورهای جدید شکل گیرد برای خاورمیانه جدید بهتر است ولی این امر محال به نظر می رسد.