به گزارش خبرگزاری برنا؛ هادی نقدی مشاور، روان درمانگر و مدرس دانشگاه در نشست گروه های مرجع(مربیان و ورزشکاران) که  در اداره کل ورزش و جوانان کردستان برگزار شد با اشاره به تمایزیافتگی و مسئله عشق ورزیدن، سبک زندگی و مسئله عشق با تمرکز بر زندگی ورزشکاران اظهار کرد: به اقتضای شرایط تاریخی که در آن قرار گرفته‌ایم نگرش به امر ازدواج نسبت به گذشته تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه ازدواج یک سنت حسنه است نه امری اجباری، افزود: با این حال عدم ازدواج عوارض و پیامدهایی دارد کە دامنگیر فرد و جامعە شدە و منجر بە آسیب های روانی و اجتماعی می‌شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه متخصصین حوزه سلامت روان توصیه بر ازدواج دارند و از آن برای کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی یاد می‌کنند، گفت: اگر جامعهای که در حال پیشرفت است برخی سنت های خود را هم حفظ کند، این جامعە کمتر دچار گسستگی می شود.
نقدی به نتایج پژوهش‌های انجام شدە در این زمینه که مجردها بیشتر دچار مشکلات می‌شوند اشاره کرد و افزود: ساختارهای اجتماع را سلول‌هایی بە نام خانواده می سازند و ازدواج و تشکیل خانوادە قوام بخشیدن بە ساختار اجتماعی است.
وی تصریح کرد: هرچند ازدواج با محدودیت‌های واقع بینانه مواجه است اما در ابعاد دیگر وقتی که آسیب‌های اجتماعی را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که جامعه ما اگر به یک سری سنت‌ها و قواعد منطقی و همخوان با نیازهای روز پایبند باشد قطعا ثبات بیشتر حاکم خواهد بود.
این روان درمانگر و مشاور خانواده در مورد معیارهای لازم برای ازدواج بر مسئلە آمادگی روانی و مسئلە تمایز یافتگی تاکید کرد و گفت: از تولد تا مرگ در وجود انسان ستیز میان عقل و احساس وجود دارد، لذا کسی می تواند وارد زندگی شراکتی شود که بتواند بین این دو، مصلحت خود، اجتماع و شریک زندگیش را در نظر بگیرد .
نقدی اظهار کرد: در واقع افرادی کە نتوانستەاند میان فرآیند عقلی و احساسی خویش از یکسو و میان وابستگی و استقلال از خانوادە از دیگر سو تمایز قایل شوند آمادگی لازم برای ازدواج کردن را دارا نیستند.
وی با اشاره به فرآیند زندگی ورزشکاران که زندگی آنها یک زندگی عمومی و تحت نظارت اجتماع است افزود: این افراد هرچه به سمت قهرمانی نزدیک شوند مشهور و توجه عمومی شامل آنها می‌شود و این بستری برای رشد اعتماد به نفس است.
به گفته این مدرس دانشگاه، کسانی که مورد اعتماد اجتماعی قرارمی‌گیرند احتمالا احساس برتری نیز پیدا می کنند و این مسئلە ممکن است بە بستری برای خودشیفته‌گی در آنان منجر شود.
وی ادامه داد؛ این امر می‌تواند در مسئله عشق ورزی آنها مشکل و تله‌ای برای زندگی آینده آنان باشد که شریک زندگی را در حد خود نبینند و زمینه برای ایجاد تعارضات فراهم شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: