به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، محمد نصرتی در ارتباط با فعالیت آموزشی مدارس فوتبال گفگتویی با خبرنگار ما داشته که در ادامه مشاهده می کنید:

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: