به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حسن فراز جو اظهار کرد: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان تیر 99 حدود 489 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 31 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد.

وی گفت: میانگین بارندگی دوره مذکور  در حوضه آبریز گرگانرود حدود 615 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 31 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت، حدود 12 درصد افزایش نشان می دهد. این مقدار در حوضه ابریز قره سو حدود 614 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 24 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 14 درصد افزایش نشان می دهد.

وی در ادامه بیان کرد : بیشترین  مقدار میانگین بارندگی از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان تیر99 در حوضه آبریز خلیج گرگان ثبت شده است که حدود 704 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 27 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 30 درصد افزایش نشان می دهد.  در همین دوره زمانی ، بیشترین مقدار تجمعی بارندگی نقطه ای نیز در ایستگاه لزوره مینودشت به مقدار 955 میلیمتر اعلام شده است.

فرازجو افزود : در دوره مذکور ، آبدهی سرشاخه های رودخانه گرگانرود در ایستگاه آب سنجی تمر قره قوزی ،  حدود 48 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 12 درصد افزایش نشان می دهد.  این مقدار در سرشاخه های رودخانه  قره سو در ایستگاه آب سنجی گرمابدشت حدود 16 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: