به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ حسن فرازجو اظهار کرد: هر چند در پایان تیر ماه سال جاری، حجم ذخیره آبخوان کم عمق استان نسبت به میانگین این ماه در دوره اماری موجود ، حدود 10 میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد ، اما ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ، حدود 33 میلیون متر مکعب کاهش دارد و تراز آب زیرزمینی تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه درازمدت در آبخوان عمیق استان بیش از دو متر و نود سانتیمتر ،کاهش یافته است. 

 فرازجو افزود : شواهد نشان می دهد که در سال های اخیر به علت تغییرات اقلیمی ، برداشت منابع آب زیرزمینی ، تغییر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال های گذشته ، حتی وقوع بارش های نرمال و بیش از نرمال به معنی تکمیل ظرفیت سفره های آب زیرزمینی نیست . لذا با توجه به محدودیت منابع آب ، مدیریت صحیح مصرف در ماه های آتی ، بسیار مهم و ضروری است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: