به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ رضایی در گفت وگو با رسانه ها  ضمن اشاره به تهیه ۹۹طرح منظومه روستایی درسطح کشور۵طرح منظومه روستایی راسهم استان لرستان عنوان نموده و اظهار کرد:۷طرح منظومه روستایی در کشوربصورت پایلوت به اجرا خواهد رسید که طرح منظومه روستایی بخش ززوماهرو شهرستان الیگودرزیکی از۷طرح پایلوت کشوری می باشد.

او طرح توسعه پایدارمنظومه روستایی راکاری فرابخشی عنوان کرد وافزود :با مساعدت و هم افزایی دستگاه های مختلف اجرایی،طرح منظومه روستایی ززو ماهرو شهرستان الیگودرزبعنوان طرح پایلوت کشوری اجرایی خواهدشد.

رضایی باتاکید برضرورت محرومیت زدایی از روستاهای لرستان براساس توجه به کانون های تولید وایجاد درآمد پایداروکمک به اقتصاد خانوارهای روستایی ، گفت:در طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی، روستاها براساس شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت ها، به تفکیک، منظومه هایی راتشکیل داده و هر یک به قطب های فرهنگی، کشاورزی،صنعتی واقتصادی تبدیل می شوند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: