به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، محمد صدیق ثابتی طی احکامی آقایان امیر محمدی، آرمان یارعلی و فرشید روحانی را به ترتیب به عنوان سرپرستان اداره های امور حقوقی و دعاوی، نظارت بر ساخت راه ها و نظارت بر اجرای طرحهای مسکن و بازآفرینی شهری منصوب کرد.

ثابتی در قسمتی از این احکام خطاب به سرپرستان جدید آورده است، امیدوارم با بهره گیری از تجارب گذشته و همکاری مؤثر مجموعه تحت سرپرستی نهایت تلاش را در انجام وظایف محوله به عمل آورید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: