به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ کرموند در جمع خبرنگاران اظهارکرد:  طرح های آبرسانی به 26 روستای استان لرستان درهفته آخر شهریورباحضوروزیر  نیرو به صورت ویدئوکنفرانس  به افتتاح خواهدرسید.

اوافزود: درقالب پویش هر هفته الف –ب –ایران ودرهفته بیست ویکم این پویش 26 روستای استان بااعتباربالغ بر25 میلیاردتومان به شبکه لوله کشی آب سالم وبهداشتی متصل خواهندشد.

کرموند  درخصوص خصوصیات پروژه ها نیز تصریح کرد: :این طرح هاشامل خط انتقال،حفرچاه احداث مخزن ،نصب تابلو برق وحصارکشی می باشدکه درمدت 3سال این پروژه هاآماده وتوسط مقام عالی وزارت نیرو درهفته آخرشهریور ماه به بهره برداری خواهندرسید.کرم وندخاطرنشان کرد میزان اشتغال زایی مستقیم وغیرمستقیم این طرح ها130 نفر بوده که همه این افراداز بومی های استان بوده وهمچنین درراستای سال جهش تولید تمامی تجهیزات بکارگرفته شده ساخت داخل کشور بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: