به گزارش برنا،جلسه ستاد ساماندهی جوانان شهرستان اردبیل باحضور افلاکی معاون سیاسی فرماندار اردبیل و جمال پیله ور رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان اردبیل و قادر محرمی کارشناس امور جوانان و راشد پرستار رئیس مجمع جوانان استان واعضای ستاد و جمعی ازجوانان در فرمانداری اردبیل برگزارشد

افلاکی معاون سیاسی فرمانداراردبیل بر آموزش آسان گیری ازدواج بروالدین درشهرستان اردبیل تاکید کرد و گفت: باید راهکارهای اساسی برای تحقق مطالبات وبرطرف کردن دغدغه های جوانان اتخاذ شود.
معاون سیاسی فرمانداراردبیل افزود: استفاده از ظرفیت فضای مجازی در برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی در وضعیت کرونایی وبرگزاری کارگاههای ترغیب ازدواج وبرگزاری کارگاه مهارتهای زندگی برای والدین در شهرستان اردبیل برگزار شود.
جمال پیله ور رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان اردبیل گفت: امسال ۴۰ عنوان برنامه بامحوریت امورجوانان درشهرستان اردبیل بارعایت دستور العمل های بهداشتی برگزارشدوسه کارگاه ازدواج درشهرستان اردبیل نیز برگزارشد.
وی نقش ورزش را درکاهش آسیب های اجتماعی و ایجاد شور ونشاط در بین جوانان مهم ارزیابی کرد وگفت برنامه های ورزشی وفرهنگی توسط اداره ورزش وجوانان شهرستان اردبیل بارعایت دستور العمل های بهداشتی برگزار شده ومی شود
در پایان این جلسه حکم عضویت ۴ نفر از جوانان درستاد ساماندهی جوانان شهرستان اردبیل اعطا شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: