به گزارش خبرگزاری برنا؛ "سید مجتبی حسینی پور" رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در نشستی افزود: اکنون  برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ۱۹ روستای منتخب در شهرستانهای ابرکوه، اشکذر، بافق و بهاباد در کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری استان تصویب شده است. 

وی اظهار داشت :برنامه ها در اجرای تکلیف قانونی مندرج در جزء یک "بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه" و با مساعدت دستگاههای اجرایی مرتبط با مباحث توسعه روستایی تدوین شده و به تصویب کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان رسید.

حسینی پور همچنین هدف از تدوین این برنامه ها را شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جـایگـاه روستـاها در اقتصاد مـلی و در نهایت ایجاد بستـر لازم برای شکـوفایـی و پیـشرفـت عدالـت محـور روسـتاها در قالب تحـقق سیاسـتهـای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه کشور ذکر کرد.
دبیرشورای برنامه ریزی و توسعه استان خاطرنشان کرد : تمام  اقدامات و فعالیتهای لازم الاجرا در شهرستانهای یاد شده، در چارچوب اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی صورت خواهد گرفت 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: