به گزارش برنا، طرح قامتی زنان ودختران روستایی با شرکت 50نفر اززنان ودختران روستای بیجق وخورشید آباد شهرستان مشکین شهربا حضور عبادا...زاده مسئول اموربانوان ودرویش نژادمدرس وکارشناس ارشد تربیت بدنی برگزارشد.

درویش نژادگفت : در این طرح 32 نفر از زنان روستای بیجق و 18نفر از زنان روستای خورشیدآبادحضور پیدا کردند.
اوافزود : بابرسی های انجام گرفته وضعیت جسمانی بانوان 15تا 50سال سن موردارزیابی قرارگرفت که درپایان کف پای صاف و کف پای گود_ _ پشت گرد_ گودی کمر _ شانه نامتقارن _ پای پرانتزی سربجلو- شانه طرفین به داخل مشاهده گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: