به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان؛ در این نشست عسکری زاده، مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان، ضمن مرور برنامه راهبردی سال گذشته و برشمردن نقاط قوت و ضعف ثبت احوال استان در این سال،  به حاضرین اعلام نمودند: توسعه و پیشرفت  مستلزم کار، تلاش و برنامه ریزی است و مسئولیت پذیری عامل موفقیت در انجام امور محوله است.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان در این جلسه انجام دقیق و کامل وظایف و برنامه های تعیین شده را جهت تحقق اهداف ضروری دانسته و انجام صحیح فعالیت های پایش را مستلزم پیگیری ویژه مسئولین متولی عنوان کردند.

وی همچنین به برنامه ریزی مدون و تهیه گزارشات جامع و کامل قبل و بعد از انجام فعالیتها و برنامه ها جهت ارائه مستندات به سازمان تاکید نمود.

عسکری زاده در ادامه نشست ضمن بررسی فعالیت ها، مسئول هر هدف، فعالیت و برنامه را مشخص نموده و اذعان داشت: از انجایی که سهل انگاری در انجام فعالیت ها تاثیر مستقیم در عملکرد اداره خواهد داشت و زحمات دیگر مسئولین را به هدر می دهد، این امر به طور جدی در پرداخت ها مد نظر قرار خواهد گرفت.

این جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان رسید.