به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان؛ مدیر جهاد کشاورزی بندر خمیر گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه زمین کشاورزی در تولید واستقلال کشور با برنامه های انجام شده  100هکتار از اراضی  کشاورزی که توسط افراد نا آگاه تغییر کاربری شده بود شناسایی شد.

حمید دولتی افزود: در بندر خمیر 400 هکتاراراضی کشاورزی به کشت نخیلات خاصویی و خنیزی اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه در بندر خمیر پدیده زمین خواری وجود ندارد بیان داشت: در راستای اطلاع رسانی به مردم یک دوره کلاس آموزشی با حضور شوراها، دهیاران، کشاورزان و تولیدکنندگان با هدف آشنایی افراد با قوانین تغییر کاربری اراضی وجلوگیری از گسترش  این پدیده شوم برگزار شد.

دولتی درپایان افزود : باید با آگاهی دادن به کشاورزان واقتصادی کردن بخش کشاورزی از تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.