به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مسعود نصرتی، شهردار قزوین، در برنامه ویژه نشست «بی حاشیه» سیمای مرکز قزوین درباره باغستان سنتی قزوین افزود: از سال 85 تا 88 شرکت مشاور آورث مطالعاتی را درباره باغستان سنتی قزوین انجام داد و طرحش در سال 90 به تصویب رسید که در نهایت به چهار مولفه اصلی برای احیای باغستان سنتی قزوین رسید.

وی ادامه داد: آب، راه دسترسی، امنیت و انگیزه چهار مولفه اساسی برای احیای باغستان سنتی قزوین است.

شهردار قزوین خبرداد: سازمان باغستان سنتی قزوین به عنوان کارگزار 9 دستگاه اجرایی برای هماهنگی امور باغستان تشکیل شد این سازمان متولی و پاسخگوی مسایل باغستان سنتی نیست فقط هماهنگ کننده است.

نصرتی افزود: باید احساس مالکیت برای باغ داران باغستان سنتی به وجود بیاید تا با این انگیزه خوشان برای احیای باغستان کار کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما برای احیای باغستان مصوبه داریم ولی اینکه اجرا نمی شود کسان دیگری پاسخگوی آن باشند، افزود: شورای برنامه ریزی استان مصوب کرده که تا سه سال آینده میزان حق آبه باغستان را به 8 میلیون متر مکعب برساند.

شهردار قزوین افزود: شهردار نمی تواند و نباید وارد بحث متولی گری باغستان شود بلکه هدفش ایجاد انگیزش بین باغداران است.

نصرتی تاکید کرد: همه دوست دارند باغستان احیای شود ولی باید منبع مالی احیای آن نیز مشخص گردد.