به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،  جاسم جادری، استاندار هرمزگان، با صدور حکمی علی رئوفی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان، را به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری هرمزگان منصوب کرد.

در متن این حکم خطاب به علی رئوفی آمده است:

به استناد نامه شماره 30892 مورخ 11/3/94 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر وزارت کشور و با توجه به سوابق و تجربه جنابعالی با حفظ پست سازمانی به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استانداری هرمزگان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب شرح وظایف تعیین شده در انجام امور محوله موفق و موید باشید.