به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، این تفاهم نامه با توجه به الزامات و ضوابط قانونی موجود در ارتباط با صیانت از نیروی انسانی در محیط کار، اشاعه و ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در سطح جامعه و مسئولیت های اجتماعی صاحبان کسب و کارهای صنعتی و خدماتی در راستای سیاست های کلی نظام در ارتباط با سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 منعقد شد.

همکاری دستگاه ها در زمینه طراحی و اجرای نظام «جایزه تعالی ایمنی و بهداشت کار» موضوع این تفاهم نامه است که مشارکت و ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان های مختلف متولی و مرتبط با مقوله مدیریت ایمنی و بهداشت کار و استفاده حداکثری از پتانسیل های استانی و ملی در این زمینه هدف از این تفاهم نامه است.