بی بی خدیجه، ام عبدالله از فرزندان زبن العابدین (ع) است که به بی بی دختران معروف است این بقعه دارای گنبدی بلند است.

این بنا در زمان زندیه ساخته شده است. بنیاد بقعه را زنی از سلاطین نهاده و چون به دلیل زلزله تخریب شده، محمدقلی خان ایلخانی عمارت را تجدید و تعمیر کرد.

در ابتدا اطراف بقعه قبرستان بوده. این بقعه دارای دو طبقه بر روی سطح زمین و یک زیرزمین می باشد. حیاط آن نیز دارای حوضی مربعی در جلو بقعه و دو باغچه در طرفین آن است.
مقبره ام عبدالله در زیرزمینی حیاط قرار گرفته است. ازاره داخل بقعه تا ارتفاع یک و نیم متری از سنگ گندمک ساخته شده است، پوشش روی ارامگاه چوبی است که طول و عرض آن حدود ۴ متر و ۱.۵ متر و ارتفاع آن ۲ متر است.

در اطراف مقبره نیز، سنگ قبرهایی وجود دارد که تصاویری بر روی آنان حجاری شده و اکنون در ازاره ها در پله ها کارگذاشته شده است. در بیرون از بقعه، در ضلع شمال قبر عبدالله مبارک قرار دارد.