به گزارش خبرگزاری برنا فارس به نقل از  روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، دکتر بهزاد مریدی در ابتدای نوزدهمین نشست علمی یادروز حافظ در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس که در دوبخش برگزار شد  ادبیات فارسی را آکنده از مَثَل، اصطلاحات و کنایاتی دانست که گاهی از فرهنگ مردم برگرفته شده است.

وی با بیان اینکه عباراتی در نثر یا مصراعی در شعر ورد زبان مردم گشته است، بیان کرد: امروز از حافظ و کلام نغز وی، از اندیشه بلندش و از تعابیر بی مانندش سخنها می رود که به یقین جان افزاست.

دریای عشق مرید به مراد، نمایانتر شود/باید تمامی آثار کهن را واکاوی عالمانه کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس سخن را بر بیتهایی استوار گرداند و گفت: حافظ به نیکویی از زبان مردم وام گرفته و در قالب بیتی زیبا آورده است، یا بیتی و مصراعی است از حافظ که مردم به نیکویی بر زبان می رانند.

مریدی، افزود: در هم پیچیدگی شعر حافظ  با فرهنگ مردم در بسیاری از غزل های دیوان او به روشنی آشکار است.

وی در ادامه با بیان اینکه تا امروز چنان که باید در این مقوله تحقیق عمیق رخ نداده، گفت: جز پژوهش هایی مختصر اهتمامی نشده است. این امر چنان حائز اهمیت و درخور است که نه همت فردی، که برنامه ریزی گروهی می طلبد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تاکید کرد: باید در جهت توسعه چنین پژوهش هایی، تمامی آثار کهن را واکاوی عالمانه کرد و آثاری را آفرید تا دلیل نشستن شعرهای نغز حافظ بر حافظه مردم حافظ دوست بیش از پیش نمایان و این دریای عشق مرید به مراد، نمایانتر شود.