به گزارش خبرگزاری برنا از گلستان، نشست صمیمی جوانان با رستمی معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش وجوانان با عنوان "چنددقیقه همدلی باجوانان"دروزچهارشنبه مورخ 9 دیماه درمحل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان گمیشان برگزارشد.
 
متقی معاون فرهنگی وامورجوانان استان دراین خصوص گفت:این نشست براساس سیاستهای معاونت ساماندهی امورجوانان درجهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری وشعارسال "دولت وملت ,همدلی وهمزبانی"باحضورمهندس رستمی معاون ساماندهی امورجوانان کشور,درجمع جوانان فعال فرهنگی اجتماعی وورزشکار شهرستان گمیشان برگزارگردید.
 
متقی افزود:درابتدای این نشست ,جوانان مشکلات وکمبودهای منطقه گمیشان رایادآوری کرده ومسئولین حاضردرجلسه به پاسخگویی پرداخته وقول همکاری دادند. شایان ذکر است دراین نشست موضوعاتی ازجمله مشکلات حوزه جوانان ,امکانات رفاهی وورزشی ,اشتغال ,مسکن ومباحث فرهنگی اجتماعی موردبررسی وتبادل نظرقرارگرفت .