به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضا مهدیزاده ضمن گرامیداشت بیست و یکم دی روز ملی اهداء کنندگان خونهای نادر افزود: بانک قوی خونهای نادر ضمن در نظر داشتن روش های نوین می تواند خون و فرآورده های خونی را در اختیار بیماران دارای گروه خون نادر قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه تأمین خونهای نادر الزام آور و دارای حساسیت است گفت: تهیه بانک قوی گروه خونهای نادر ضروری است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: سازمان انتقال خون ایران، بانک اطلاعاتی خونهای نادر را در کشور تشکیل داده است و پس از شناسایی و تأیید خونهای نادر با انجام آزمایش های تخصصی نام و مشخصات هویتی فرد در این بانک ثبت می شود تا در مواقع لازم مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تاکنون در استان کرمان در زمینه گروه خونی نادر، موردی مشاهده نشده است.

وی افزود: سازمان انتقال خون ایران با بیش از 40 سال قدمت توانسته با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی و حس خیرخواهی هموطنان در اهدای خون، شاخص های بسیار مطلوبی را کسب کند و در سازمان بهداشت جهانی در مرتبه بالایی قرار گیرد.

وی بیان کرد: سازمان انتقال خون ایران هم اکنون در منطقه مقام نخست را دارد و از این رو برای دستیابی به نقطه مطلوب کمی و کیفی وارد برنامه ملی خونهای نادر شده است.

وی اظهار کرد: ایران در کشورهای اسلامی به عنوان تنها عضو بانک اطلاعاتی خونهای نادر بین المللی قرار گرفته و در آسیا به همراه چین و ژاپن دارای برنامه است.

وی تصریح کرد: تاکنون اسامی پنج هزار نفر که دارای خون بسیار نادر بوده اند در این بانک ملی جهانی ثبت شده است.

خون های اهدا شده در گروه های نادر را می توان 10 تا 30 سال در شرایط استاندارد نگهداری کرد و در مواقع نیاز برای افراد متقاضی مورد استفاده قرار داد.

جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 به عضویت انجمن بین المللی خون های نادر دنیا درآمده و ایران به عنوان تنها کشور اسلامی عضو این انجمن است که دارای برنامه خون های نادر است.