به گزارش خبرگزاری برنا از  گلستان، در یک حرکت نوع دوستانه اشکان شریفی فرزند حمزه شریفی داور بین المللی کشتی ایران و گلستان با اهداء چندین عضو بدنش به تعدادی از هموطنان زندگی دوباره بخشید.

فرزند 30 ساله شریفی با مرگ مغزی جان به جان آفرین تسلیم کرده بود با رضایت والدینش و اهداء چندین عضو مهم بدن تعدادی از هموطنان را نجات داد .حمزه شریفی هدف از این حرکت انسان دوستانه را ادای دین بمردم و زندگی بخشیدن و ابراز محبت به تعدادی از هم میهنانش بر شمرد .