به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، پروفسور محمد نریمانی، استاد دانشگاه محقق اردبیلی در این نشست گفت: ارتباط اثربخش و کارآمد در حوزه کاری روابط عمومی ها با شناسایی رفتارهای فردی و جمعی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی فن جمع آوری اطلاعات، مهارت در مشاهده و مصاحبه، گزارش نویسی و قدرت نویسندگی را از ملزومات کار روابط عمومی ها دانست و فعالان این عرصه را به کسب این مهارت ها به منظور اثربخش و معتبر بودن دستاوردهایشان توصیه کرد.

وی افزود: مطالب خواندنی باید سخنرانی و ارتباط کلامی و نوشتاری انسان را پشتیبانی کند و مهارت در خواندن، نوشتن و سخن گفتن، فعالان روابط عمومی را در ایجاد یک ارتباط موثر موفق می کند.

نریمانی ارتباط اجتماعی را سرمایه اجتماعی دانست و راه به دست آوردن آن را جلب حمایت اجتماعی از طریق حل مشکلات و پاسخ مثبت دادن به نیازهای دیگران اعلام کرد.

او بیان کرد: مقبولیت عمومی برای جلب نظر و اعتماد اجتماعی ضروری است و برای حصول این مقبولیت باید مهارت به دست آوردن دل مردم را کسب کرد.

استاد دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: رسیدن به مرحله خود تنظیمی و مهارت کنترل هیجان ها، گفتار، نوشتار و احساس های درونی برای ایجاد ارتباط تاثیرگذار لازم است و فعالان حوزه روابط عمومی ها با تکیه بر این مهارت ها بر میزان تاثیرگذاری خود در دیگران خواهند افزود.