محمد قدس شهردار گرمدره به خبرگزاری برنا در استان البرز گفت: اکنون در عصر فناوری، تکنولوژی و ارتباطات موثر با دنیا هستیم و بر همین اساس واقعیت های جامعه ، این نکته را به منصه ظهور رسانیده که با تاخر زمانی به دنبال جوامع توسعه یافته در حرکت هستیم، در پاره ای از موضوعات با توجه به داده های نظام اسلامی که در واقع جزو شرع است ، استقرار کامل داریم اما در پاره ای از موضوعات زندگی زیستی ، تجدد یا مدرنیته مردم را به دنبال خود کشانیده است . با توجه به حرکت زمان و افزایش آگاهی ها ، چنین واقعیتی بدیهی بوده است و نمی توان در برابر آن مقاومت داشت!

 

قدس ادامه داد: به همین دلیل است که بعضی از قراردادهای اجتماعی که در قالب عرفیات نهادینه شده بود، با توجه به حرکت زمان و همچنین انتقال سریع اطلاعات ، خاصیت های خود را از دست داده اند و بر همین اساس خواست و نیازهای مردم نیز متفاوت و البته رشد یافته است.باید اعتراف کرد که داده های جوامع توسعه یافته، نقطه ثبات و تعادل را از کشورهای در حال توسعه گرفته است! چرا که در بازه های زمانی متفاوت ، شاهد ورود پدیده های جدید فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری هستیم و چنین عواملی تکانه هایی برای ساختارسازی های جوامع توسعه نیافته است

محمد قدس افزود: اینکه چطور و چگونه باید در برابر حجم روزافزون داده های بیرونی رفتار داشت ، بستگی به دیدگاه واقعیت مداری تصمیم سازان و تصمیم گیران دارد، به همین دلیل است که در پاره ای از موضوعات فرهنگی و اجتماعی ، مردم جلوتر از بعضی قوانین هستند!

شهردار گرمدره در پایان گفت: یکی از نهادهایی که به صورت عینی و واقعیت انگارانه در بطن جامعه حضور دارد ، شهرداری ها هستند که باید عملکردی متناسب با رشد و توسعه آگاهی مردم داشته باشند. شهرداری یک نهاد کاملا اجرایی است که تولیدات آن در قالب خدمات، برای مردم قابل وضوح و البته ارزیابی و تجزیه و تحلیل است ، اگر این تولیدات یا خدمات ،محدودتر و ضعیف تر از خواست و نیاز عمومی مردم باشد ، دیگر نهادها را نیز مورد سوال قرار می دهد!