حسین قهرمانی عضو شورا کمالشهر به خبرگزاری برنا در استان البرز گفت: همواره در مناطقی که بافت جمعیتی، تنوع قومیتی و چند گانگی فرهنگی دارد تمرکز مدیریت شهری برای رسیدن به یک طرح جامع و کاربردی سخت تر می شود. چرا که گاهی اوقات ، دیدگاه توسعه محور شهری در لابه لای رسومات، تعارفات جریانی ، قومی و محلی کم رنگ می شود!

دیدگاه آرمانی یک خروجی دارد و دیدگاه واقعیت گرایانه و توسعه ای خروجی دیگری به دنبال دارد ، تجمیع این دو دیدگاه ، به صورت همزمان برای رسیدن به یک نقطه مشترک توسعه شهری در قالب شهرسازی خیلی مشکل است

قهرمانی ادامه داد: کسی که گرسنه است ، نان می خواهد اگر به او آب بدهی ، یعنی نیاز او را تشخیص نداده ای.

باید دقیقا بدانیم نیاز کمالشهر چیست؟

هر حلقه تصمیم سازی اگر بر مدار نیازسنجی، برنامه ریزی، امکان سازی، تعامل، پیگیری با پیش نیاز تفکر توسعه محور همراه با واقعیت انگاری نباشد ، قاعدتا در مسیر حرکت دچار سردرگمی خواهند شد .منابع مادی و معنوی کمالشهر کاملا مشخص است اینکه در پاره ای از موارد نمی توان به یک خواست و نیاز عمومی پاسخ گفت ، سوالی است که باید برای آن ، جواب قانع کننده ای داشته باشیم.

قهرمانی افزود: باید در مقوله فرهنگ رفتار سازمانی کار علمی صورت بپذیرد و این سوال را مطرح می کنم که چطور و چگونه و با چه ابزاری می شود در جهت ارتقا فرهنگ رفتار سازمانی منطبق با نیاز کمالشهر گام برداشت؟

عدم فهم و درک فرهنگ رفتار سازمانی نمی تواند نگاه مشترک و دیدگاه توسعه محور تولید کند

عضو شورا کمالشهر در پایان گفت: تا زمانی که لفظ خدمت رسانی ، از زبان به اندیشه و قلب رسوخ نکند مشکلات همچنان در بطن جامعه وجود خواهد داشت. این نکته را هم اضافه کنم که آیا می خواهیم و نمی شود؟ و یا اینکه نمی دانیم که چه می خواهیم؟