به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، جمشید محمدبیگی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان قزوین در جلسه توجیهی اجرای طرح توسعه یکپارچه حوزه آبخیز که در مسجد روستای گشنه رود برگزار شد، با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: در اجرای طرح یکپارچه حوزه آبخیز گشنه رود به منظور ارتقای سطح معیشت مردم سایر ظرفیت های منطقه از جمله در بخشهای گردشگری پیش بینی شده است که امیدوارم با همکاری سایر دستگاهها و مشارکت مردم زمینه توسعه و آبادانی این منطقه فراهم آید.

محمدبیگی افزود: این طرح که در مرحله مطالعاتی و آموزش مردم است با هدف حفاظت از منابع آب و خاک، افزایش منابع آبی، مهار بیابانزایی و کاهش فرسایش خاک اجرا می شود.

پورطاهری مدیر گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس هم در این جلسه گفت: با وجود این که طی سال های پس از پیروزی انقلاب اقدامات سازنده ای در زمینه رشد و توسعه روستاها انجام شده اما تاکنون زمینه جلوگیری از مهاجرت روستاییان فراهم نشده که از ملزومات این امر توسعه متوازن است.

"طرح توسعه یکپارچه حوزه آبخیز گشنه رود" در 12روستای بازرگاه، تسکین، توته چال، چنگال دشت، طهمورث آباد، طیان دشت، علندر، کاکوهستان، کله کوب و گشنه رود بخش رودبار الموت غربی و روستای فطر بخش کوهین اجرا خواهد شد.