نجفعلی برزگران معاونت خدمات شهر شهرداری مشکین دشت به خبرگزاری برنا در استان البرز گفت: مردم اصل هستند ، این مردم هستند که بیان می کنند چـطور و چگونه می خواهند زندگی کنند، در نظام مردم سالاری دینی یک طرف شرع و طرف دیگر واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است ،مسئولین اگر صادقانه و خالصانه نقاط قوت و ضعف را با مردم در میان بگذارند مردم آنان را درک می کنند.

 برزگران ادامه داد: اینکه در مقام حرف ، همه چیز را مطلوب ارزیابی کنیم اما در عملکرد به دلیل همان کاستی ها ، چیز دیگری را به اجرا بگذاریم ، مردم شک و تردید می کنند و باورهای شان دچار آسیب خواهد شد. برای اینکه بتوانیم اهداف جامعه شهری را در فضای توسعه پایدار ببریم باید گفتمان اتحاد و همدلی را در جان مان نهادینه کنیم. آنگاه خواهیم توانست یک به یک مشکلات موجود را حل کنیم.

 

معاونت خدمات شهر شهرداری مشکین دشت دشت در پایان گفت: خدمت به جامعه شهری افتخاری ست که اگر لذت آن را بچشیم با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنیم باید بپذیریم که اگر مردم نباشند این عنوان ها و مسئولیت ها هیچ معنی و مفهومی پیدا نمی کنند و مسئولیت هم یعنی تعهد داشتن و پاسخگو بودن در برابر مسئولیتی که بر دوش مان گذاشته شده است.