یوسف نظاملو رییس شورای شهر مشکین دشت به خبرگزاری برنا در استان البرز گفت: طبقات مختلف اجتماعی در ارتباط با یکدیگر معنی و مفهوم پیدا می کنند و هیچ طبقه ای نمی تواند بدون حضور دیگر طبقات اجتماعی ، بازدهی و اثربخشی داشته باشد. اگر در یک ساختار اجتماعی شکاف طبقاتی نمود و عینیت داشته باشد در واقع آن ساختار ، بیمار و به نوعی از تعادل خارج شده است ، شوراها می توانند یکی از ابزارهای برقراری تعادل در جامعه زیستی باشند، اگر نسبت به وظیفه اشان اشراف و آگاهی مطلوب نداشته باشند ، نه تنها مثمرثمر نخواهند بود ! بلکه تبدیل به یک عامل بازدارنده در جهت رشد و توسعه کمی و کیفی جامعه شهری خواهند شد.

نظاملو ادامه داد: اگر نص قوانین در اذهان تصمیم سازان و تصمیم گیران تفسیر به رای شود و با توجیه سازی ، شبیه سازی قانونی صورت بپذیرد تا خواست جریانی را ارجح بر خواست عمومی به اجرا بگذاریم ، به سرمنزل مقصود نمی رسیم!

امنیت، رفاه، بهداشت، معیشت و ...در برابر دیدگان مردم است و تحقق و عدم تحقق آن ها را در زندگی اشان می بینند، اگر آنچه را که می گوییم ، بر خلاف فضای واقعیت انگاری آنان باشد، بین مردم و مسولان فاصله ایجاد می کند و در این خلا و فاصله است که جامعه به حال خود رها می شود و مردم مسیر خود را می روند و مسولان نیز مسیر خود را.

ایشان افزود: البته ناگفته نماند با توجه به ساختار انتخاباتی ایران اسلامی، هر آنچه که مردم هستند ، مسولان نیز همانند! بر همین اساس مردم و مسولین در یک رابطه برابر و به عبارتی در امتداد یکدیگر هستند ، اگر مردم مورد تکریم و احترام قرار داشته باشند ، یعنی اینکه مسولان هم صاحب کرامت و تکریم هستند

رییس شورا شهر مشکین دشت در پایان گفت: بپذیریم که همگی باید در فضای واقعیت انگاری دست به اقدام و عمل بزنیم .جامعه امروز ایران اسلامی از نقطه نظر آگاهی رشد کرده است ،شاید طرح سوال نسبت به عملکردهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.....در فضای رسمی مطرح نشود اما در شبکه های مجازی که انتقال سریع اطلاعات را بین مردم دست به دست می کند، پر از سوالات و ابهاماتی است که باید برای یافتن پاسخ تامل و تدبیر کرد. ایران اسلامی تافته جدا بافته از نظم نوین جهانی نیست ، پس می توانیم با حفظ ادبیات اصولی نظام اسلامی ، در باقی موضوعات زندگی زیستی ، واقعیت انگارانه بروز و ظهور داشته باشیم.