آبه گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه مورخ 10/2/95 در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه برگزار شد جمع آرای مأخوزه صحیح در این حوزه انتخابیه 34719بود که اشخاص زیر به ترتیب:

1. آقای قاسم میرزائی نیکو نام پدر اکبر دارای  20659رأی

2. آقای سیداحمد رسولی نژاد نام پدر سیدابوالقاسم دارای  15868رأی

می باشند. اینک در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان دماوند برای قبول شکایات آماده می باشد.

در ضمن به استناد تبصره های 1و2و3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت، داشته باشند می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود رات به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل،نشانی کامل، شماره تلفن( درصورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

 

ناصر محمودی فرد فرماندار شهرستان دماوند

مرکز حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه