به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران با همت و تلاش کارشناسان گروه نوسازی و تحول اداری این سازمان موفق به تمدید گواهینامه 2008-9001ISO شد.

گفتنی است پس از حضورممیزان شرکت TUV NORD درمحل سازمان طی دو روز و  بازدید و ممیزی از حوزه های مختلف سازمان و بررسی مدارک و مستندات فرآیندهای صنعتی، معدنی، بازرگانی، بازرسی، اداری، مالی و پشتیبانی و انطباق این فرآیندها با استانداردهای جهانی، اعتبار گواهینامه 2008-9001ISO سازمان برای یک سال دیگر تمدید شد.