به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، سرکارخانم تشکری مشاور فرماندار در امور بانوان در ابتدای جلسه ضمن تبریک هفته سلامت با شعار غلبه بر دیابت و تشکراز فعالیت های همکاران درسال94 گفت:درسال95براین باورهستیم که بتوانیم دوکانون فعال دربحث بانوان را راه اندازی ،اجرا کنیم وهمچنین برگزاری کارگاه های سلامت ، ازدواج آسان،اشتغال،استحکام خانواده و آسیب های اجتماعی را برگزارکنیم.

وی افزود:امیدواریم بتوانیم اولین طرح درسال 95راباموضوع زنان و دیابت اجرا نمائیم.

در ادامه جلسه دکتر نادر نیک پرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی هماهنگی و همفکری رابطان ادارات را در امر سلامت خاطرنشان شدند.