به گزارش برنا،منتخبان مردم شریف اردبیل نیر نمین سرعین (کریمی ، بدری،فیضی ) در مسیر همدلی و همزبانی باهم دیدار کردند .