به گزارش خبرگزاری برنا از تربت جام، همه ساله ازسوی مربیان و بانوان ورزشکار ورزش صبحگاهی که افرادی خیر هستند و دستی به کار خیر دارند، با همکاری اداره ورزش وجوانان تربت جام ازکودکان خانه های ایتام شهرستان دعوت می شود تا در مراسم افطاری حضور یابند.

 درمراسم افطاری که ازسوی مربیان ورزش صبحگاهی شهرستان در پارک بانوان برگزار شد، کودکان 4 مرکزنگهداری خانه ایتام محبان(ع)، مرکزعلی بن ابی طالب (ع)، مرکزبعثت و مرکز بیماری های خاص (سرطانی) که حدود250 نفر هستند، دریک فضای گرم وصمیمی میهمان مربیان و ورزشکاران صبحگاهی تربت جام بودند.