خبرگزاری برنا لرستان: چشمان قشنگش را پشت عینک دودی پنهان کرده تا ریزگردهادی عربی آزارش ندهد. 

چند روزی می شود. هوای خرم آباد بد جوری غم گرفته است. شهر آلوده به ریزگردهای عربی . نفس کشیدن را سخت کرده است. آقای مسئول با عینک دودی از  آسیب ها و زیان های که این غبارها برای مردم ایجاد می کند.

دست بر پشت دست می زند و ناراحت می شود.  بدون آنکه عینکش را برای یک لحظه در بیاورد و واقعیت ها  را  ببیند. آقای مسئول گاهی عینک ها  واقعیت ها را درست و دقیق بیان نمی کنند.  اگر آن عینک دودی هم باشد که دیگر هیچ.

به درستی نمی دانم کدام نهاد و سازمان باید پاسخ گو باشد. و یا اصلاً طرح این سئوال جایگاهی در ذهن شما مسئول گرامی دارد یا خیر؟

شاید نتوان راه حلی قطعی برای مبارزه برای این پدیده ارائه داد. ولی این سئوال پیش می آید که مدیریت حوادث  غیر مترقبه  استان لرستان حداقل برای آگاهی مردم چه کاری انجام داده است.

چگونه باید  مردم با این پدید برخورد کنند. تا آسیب کمتری ببیند. نفس های شهر به تپش افتاده جناب آقای مسئول عینک آفتابی ات را بردار.

اگر خیلی علاقمند به این عینک هستی بگو شاید دعا کنیم خدا کمی آفتاب برای ما بفرستد!

نویسنده :عبدالرضا شهبازی- خرم آباد