دکتر محسن شوشتری در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد با بیان این مطلب گفت: هیات مدیره، ستاد تدبیر و بنده به هیچ وجه نسبت به واگذاری پروژه کیش به بانک صادرات تمایلی نداریم.

وی با بیان اینکه بانک صادرات هم مانند دیگر طلبکاران پروژه است، افزود: من و هیات مدیره معتقدیم مردم نسبت به دریافت مطالباتشان نسبت با بانک ها و موسسات دولتی در اولویت قرار دارند.