شهردار کرج گفت: زیرگذر مهرویلا بعد از تونل نیایش تهران، بزرگترین تونل شهری است و غیر از آن در شهرهای کشور پلی به این عظمت و بزرگی ساخته نشده است که این یک شاخص و ارزش مهم و ارزشمند برای کلانشهر کرج به شمار می آید.

علی ترکاشوند در روز شنبه در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با تاکید بر اینکه مدیریت شهری کرج در دوره چهارم شورای شهر، به اندازه عمر همه دوره های قبلی شورا خدمات ارائه داده و برکات مختلف در حوزه های متعدد برای شهروندان به همراه داشته است، همکاری این پارلمان تصمیم گیر شهری با شهرداری را عامل و اساس اصلی تحرک و پویایی شهر ارزیابی کرد.