خبرگزاری برنا لرستان: یک مقام مسئول لرستانی در حوزه کار و اشتغال گفت: سند اشتغال در دولت قبل سندی کاربردی نبوده است. و این سند توسط یک مشاور که از تهران معرفی شده، تهیه و از کارشناسان، بانک ها و سازمان ها نظری در باره اشتغال لرستان و چگونگی آن نخواسته اند.

این مقام مسئول گفته که این سند – سند اشتغال- از نوع کاغذی بوده، احتمالاً منظور از کاغذ همان کاغذ پاره های باشه که در دولت مهرورز کاربرد داشت. این مقام مسئول ابراز داشته که این بار ما سند اشتغالی برای لرستان نوشتیم که خیلی محکم و ضخیم است و به همین آسانی هم که آدم فکرش را می کنه مو لای درزش نمی ره.در تهیه این سند اشتغال کارشناسان، بانک ها، موسسات و سازمان های دولتی روی آن خیلی کار کردند. در این سند اشتغال احتمال این که آدم بیکار داشته باشیم و کسی از بیکاری در لرستان حرف بزنه. قطعاً ما، او را آدم دشمن فرض کرده و شک نداریم که ایشان آب به آسیاب دشمن ما _ البته منظور دشمن کسانی که سند اشتغال را تنظیم کردند_ بوده . چون در این سند به احتمال زیاد همه کارگران فصلی و ساختمانی را هم جز شاغلین حساب کردند. و احتمال دیگر این که شهروند عزیزی در حین عبور از خیابان گوشه چرخ میوه فروشی را گرفته که سد معبر نباشد و آن را هم کنار خیابان کشیده شاغل حساب شده. گفتم که سند این بار ضخیم تر بوده اما کاربرد این ضخیمی و مقوایی می تواند در سند اشتغال استان کاربرد دیگری هم داشته باشد و آن کاربرد برای افراد حاشیه نشین که درب و پنجره خانه آنها شیشه ندارد می توانند در زمستان برای جلوگیری از سرما به خانه از این مقوا استفاده کنند. که حداقل افراد بیکار خانواده سرما نخورند و هزینه زندگی آنها چند برابر نشود که یارانه آنها هم جوابگو نباشد.

نویسنده : عبدالرضا شهبازی