به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، بهزاد رضوانی گفت: برای تولید و توزیع عادلانه آب آشامیدنی بین مشترکان منطقه، شناسایی و تبدیل انشعاب‌های غیرمجاز یکی از اولویت‌های آبفای قدس در سال جاری است.

رضوانی ادامه داد: این امور از ابتدای سال 95 تاکنون موفق به شناسایی 200 فقره انشعاب غیرمجاز در قطرهای مختلف و تبدیل آنها به مجاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این امر با مساعدت رییس امور مشترکین و مسئول حراست امور آبفای شهرستان قدس تحقق یافته است افزود: انشعاب‌های غیرمجاز علاوه بر هدر رفت آب و افزایش حوادث و هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی در ترمیم شبکه و انشعاب‌های غیراستاندارد موجب تضییع حقوق مشترکان می‌شود.

وی اظهار داشت: این امور در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع نسبت به جمع‌آوری این گونه انشعاب‌ها و معرفی شخص خاطی به دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.