فرج الله رجبی در آیین رونمایی از سردیس دو تن از شهدای تامین اجتماعی استان فارس با بیان اینکه بیانیه رئیس جمهوری خطاب به ملت درپی گزارش حقوق های نامتعارف برخی مدیران نشانه مسئولیت پذیری دولت برای حل این مشکل بود، افزود: این بیانیه، بیانیه بسیار خوبی بود که نشان می دهد دولت ضمن پذیرش اتفاقی که در سالیان گذشته افتاده است، رویکرد حل این مشکل را در پیش گرفته است. 
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با استقبال از قاعده مند شدن پرداخت های حقوقی مدیران گفت: حقوق های نامتعارف در سطوح بالای مدیریتی به عنوان انحراف از یک قاعده کلی می تواند باعث به وجود آمدن نگاه منفی در جامعه شود و ورود رئیس جمهوری به این موضوع نشان دهنده اراده جدی دولت در ساماندهی این وضعیت است. 
وی با بیان اینکه برای نخستین بار در سال های اخیر، دولت یازدهم به طور فعال و عملیاتی برخورد با حقوق های نامتعارف مدیران را آغاز کرده است، اظهار کرد: دولت در واقع به نوعی در صدد جبران منافذی است که باعث شده است که سیستم حقوق بگیری صحیح، مخدوش شود. 
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: با این وجود، باید مراقب بود در این زمینه نباید زیاده روی کنیم و انتظار است که به مدیرانی که در واحدهای تولیدی فعالیت آنها به ارزش افزوده بسیار زیاد برای شرکت و سازمان ها منجر می شود با نگاه متفاوتی نسبت به مدیران ستادی نگریسته شود. 
رجبی گفت: اگر برخورد با حقوق های زیاد به مدیران حوزه تولید تسری یابد باعث کاهش انگیره مدیران واحدهای تولیدی می شود و البته بر این باور هستم که حقوق این گونه مدیران نیز باید قاعده مند باشد. 
وی ادامه داد: این موضوع به آن معنا نیست که پرداختی ها به این گونه مدیران باید بی حد و حصر باشد و از این رو، در این حوزه هم نباید گشاده دستی صورت گیرد. 
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: این که برخی مدیران واحدهای تولیدی با فعالیت خود باعث ایجاد ارزش افزوده در حد ارقامی مانند دوهزار، سه هزار و پنج هزار میلیارد ریال در واحدهای خود می شوند، با کارمند و مدیر ستادی متفاوت است.