به گزارش خبرگزاری برنا از  لرستان، مدیر کل ورزش و جوانان لرستان گفت: اقدام بی سابقه دکتر گودرزی وزیر ورزش در تدوین و تصویب سازمان نظام ورزشی کشور و همچنین تصویب آئین نامه استخدام قهرمانان در هیات دولت ، را موجب اثرات ارزشمندی در زندگی دست اندر کاران و ارتقاء ورزش ایران عنوان کرد و گفت: تلاش های دکتر گودرزی برای تصویب لوایح یاری کننده ورزش قابل تقدیر است.

وی گفت: چندین سال بود که بسیاری از افراد به دنبال عملیاتی کردن این اقدام بودند که میسر نشد اما با تلاش های بی دریغ تیم حاضر در وزارت ورزش و جوانان این مهم تحقق یافت.

وی در پایان گفت: دکتر گودرزی از دل جامعه ورزش بیرون آمده و با همه دغدغه های این حوزه آشناست، پس اقدامات مدیریتی وی چیزی جز صلاح و خیر ورزش و جوانان نیست؛البته جز این اقدامات از ایشان انتظار نمی رفت چرا که وی آشنا به ورزش و امور ورزش و جوانان است.