با اعلام وقوع این حادثه همکاران ایستگاه شماره 42 جهت بازدید حریق به محل اعزام شدند.

نیروهای اعزامی ضمن اقدامات پیشگیرانه و رفع خطر از محل، مصدوم را تحویل همکاران اورژانس نمودند.