به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، امور استان های فدراسیون پس از ارزیابی و بررسی فعالیت ها و عملکرد هیئت های سراسر کشور در سال 94 و با در نظر گرفتن 10 شاخص ارزیابی عملکرد شامل: توسعه منابع مالی، توسعه رفتار سازمانی، توسعه نیروی انسانی، توسعه عمومی، توسعه سخت افزاری، توسعه نرم افزاری، توسعه قهرمانی، توسعه علمی پژوهشی، توسعه فرهنگی و توسعه محیط حقوقی، اسامی 10 هیئت برتر ورزش های ناشنوایان را به شرح ذیل اعلام کرد:

1-خراسان رضوی با 771 امتیاز ، 2-کرمانشاه با 715 امتیاز ، 3-تهران با 713 امتیاز ، 4-اردبیل با 692 امتیاز ، 5-آذربایجان شرقی با 679 امتیاز ، 6-هرمزگان با 661 امتیاز ، 7-کرمان با 656 امتیاز ، 8-البرز با 653 امتیاز ،9-اصفهان با 607 امتیاز و 10-مرکزی با 588 امتیاز