به گزارش  خبرگزاری برنا از لرستان ،نظر به استقبال کارآفرینان نسبت به ثبت نام در سامانه یازدهمین جشنواره کارآفرینان برترملی و استانی و با توجه به درخواست ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها مبنی بر مشارکت روز افزون کارآفرینان و لزوم تمدید مهلت ثبت نام، بدین وسیله مهلت ثبت نام یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر تا  15مرداد 1395 تمدید می گردد