به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛رحیمی در نشست شورای پشتیبانی سواد اموزی شهرستان گچساران افزود: شناسایی بیسوادان تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی و زندان واگذاری بخشی از فعالیتها سواد اموزی به موسسات اموزشی غیر دولتی و دادن برخی امتیازها با افرادی که باسواد شوند نقش مهمی در کاهش بیسوادی دارد.وی به کودکان کم توان و دارای معلولیت اشاره کرد و افزود باید با فراهم کردن امکانات لازم با کمک نهادهای حمایتی زمینه تحصیل افراد معلول را فراهم کرد. پورالحسینی مدیر اموزش و پزرورش گچساران نیز با بیان اینکه بی سوادان در در قالب دوره های سواد اموزی ،تحکیم و انتقال تحت فعالیت های سواد اموزی قرار گرفتندافزود: به کسانی که باسواد شوند نیز مبلغ یک میلیون و 400 هزار ریال پاداش پرداخت میشود.