به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،طی حکمی از طرف آقای احمد رستمیان رئیس هیأت تیروکمان استان آقای محمد قبادی بعنوان رئیس جدید هیأت تیروکمان این شهرستان منصوب گردید.

متن حکم بشرح ذیل می باشد: