به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، معاون پارلمانی وامور استانهای وزیر ورزش وجوانان در نشستی که طی سفر اخیر خود با حضور روساى ادارات و هیئت هاى ورزشى لرستان داشت  از مدیریت ورزش بروجرد به عنوان یک الگوى موفق براى سایر شهرستان ها یاد کرد.

امیر رضا خادم، محمود ترابی را به عنوان گزینه اصلى براى مدیر کلى ورزش چند استان دیگر به مسئول امور استان هاى وزارت ورزش و جوانان معرفى کرد.