به گزارش برنا،صاحبعلی رام با اشاره به وقوع سه فقره آتش سوزی در مراتع روستاهای سقزچی ، ویند و لای بر اثر بی احتیاطی گردشگران افزود: در این آتش سوزی ها 30هکتار از عرصه های طبیعی شهرستان نیر طعمه حریق شد.

وی افزود: علت بروز این آتش سوزی هاو میزان خسارت های آن در دست بررسی است اما بی شک عامل انسانی در وقوع آن دخیل بوده که باید سهوی یا عمدی بودن آن مشخص شود.

رام با بیان اینکه این آتش سوزی ها با کمک عوامل آتش نشانی و مردم مهار شد افزود: کمبود امکانات و تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات از نقاط آسیب پذیری مدیریت بحران در شهرستان نیر است و این شهرستان با جمعیت بیش از 25هزار نفر از لحاظ تعداد ایستگاههای آتش نشانی ، نیروی انسانی و تجهیزات در حد مطلوبی قرار ندارد.

وی با توجه به اینکه بخش عمده ای از مراتع و عرصه های طبیعی شهرستان نیر به عنوان تفرجگاه یا نقاط مناسبی برای کوهنوردی مطرح هستند سهل انگاری و بی توجهی افراد امکان وقوع آتش سوزی را در این عرصه ها افزایش داده است.