به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، حسین بیگلری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس در خصوص تشکیل این تیم فنی که در گام اول با برنامه ریزی برای جلب مشارکت مدیران و حمایت آنها از اجزای برنامه ایمنی آب صورت می پذیرد متشکل از نمایندگان ادارات امورآب و فاضلاب، اداره صنعت، جهاد کشاورزی و محیط زیست می باشد.

بیگلری در ادامه افزود : سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم گردیده و در دفتر هیئت دولت به تصویب رسید است.